Verbreitungsatlas

Crossocerus
palmipes
Crossocerus ovalis LEPELETIER, & BRULLÉ, 1835
Familie: Echte Grabwespen (Crabronidae)

Nistweise [Legende] : Endogäisch - B
Beutetiere: Diptera u.a.

Gefährdung [Legende] :
RL D 2010:
RL NRW 2010:
RL WB/WT 2010:
RL WBL 2010:
*
*
V
V

Individuen & Datensätze der Datenbank OWL:
Weibchen: 27
Männchen: 0
Individuen unbestimmten Geschlechts: 0
Literaturdaten & Sichtbeobachtungen o. Geschlechtsangabe: 2