Verbreitungsatlas

Ectemnius
cavifrons
Ectemnius borealis (ZETTERSTEDT, 1838)
Familie: Echte Grabwespen (Crabronidae)

Nistweise [Legende] : Hypergäisch - H
Beutetiere: ?

Gefährdung [Legende] :
RL D 2010:
RL NRW 2010:
RL WB/WT 2010:
RL WBL 2010:
*
V
V
V

Individuen & Datensätze der Datenbank OWL:
Weibchen: 12
Männchen: 6
Individuen unbestimmten Geschlechts: 0
Literaturdaten & Sichtbeobachtungen o. Geschlechtsangabe: 1