Verbreitungsatlas

Agenioideus
cinctellus
Polistes nimpha (CHRIST, 1791)
Deutscher Artname: Heide-Feldwespe
Familie: Faltenwespen (Vespidae)

Nistweise [Legende] : Hypergäisch - G

Gefährdung [Legende] :
RL D 2010:
RL NRW 2010:
RL WB/WT 2010:
RL WBL 2010:
*
0
-
-

Individuen & Datensätze der Datenbank OWL:
Weibchen: 0
Männchen: 0
Individuen unbestimmten Geschlechts: 0
Literaturdaten & Sichtbeobachtungen o. Geschlechtsangabe: 1