Verbreitungsatlas

Spilomena
enslini
Spilomena beata BLUETHGEN, 1953
Familie: Echte Grabwespen (Crabronidae)

Nistweise [Legende] : Hypergäisch - H
Beutetiere: Thysanoptera-Larven

Gefährdung [Legende] :
RL D 2010:
RL NRW 2010:
RL WB/WT 2010:
RL WBL 2010:
*
*
*
-

Individuen & Datensätze der Datenbank OWL:
Weibchen: 1
Männchen: 0
Individuen unbestimmten Geschlechts: 0
Literaturdaten & Sichtbeobachtungen o. Geschlechtsangabe: 0