Verbreitungsatlas

Spilomena
troglodytes
Spilomena enslini BLUETHGEN, 1953
Familie: Echte Grabwespen (Crabronidae)

Nistweise [Legende] : Hypergäisch - H
Beutetiere: Thysanoptera-Larven

Gefährdung [Legende] :
RL D 2010:
RL NRW 2010:
RL WB/WT 2010:
RL WBL 2010:
D
1
-
D

Individuen & Datensätze der Datenbank OWL:
Weibchen: 0
Männchen: 0
Individuen unbestimmten Geschlechts: 0
Literaturdaten & Sichtbeobachtungen o. Geschlechtsangabe: 1