Verbreitungsatlas

Polistes
dominula
Vespula vulgaris LINNAEUS, 1758
Deutscher Artname: Gemeine Wespe
Familie: Faltenwespen (Vespidae)

Nistweise [Legende] : Endogäisch - B / Hypergäisch - G

Gefährdung [Legende] :
RL D 2010:
RL NRW 2010:
RL WB/WT 2010:
RL WBL 2010:
*
*
*
*

Individuen & Datensätze der Datenbank OWL:
Weibchen: 221
Männchen: 19
Individuen unbestimmten Geschlechts: 114
Literaturdaten & Sichtbeobachtungen o. Geschlechtsangabe: 82