Verbreitungsatlas

Allodynerus
rossii
Allodynerus delphinalis (GIRAUD, 1866)
Familie: Faltenwespen (Vespidae)

Nistweise [Legende] : Hypergäisch - H
Beutetiere: Microlepidoptera-Raupen

Gefährdung [Legende] :
RL D 2010:
RL NRW 2010:
RL WB/WT 2010:
RL WBL 2010:
*
R
-
neu

Individuen & Datensätze der Datenbank OWL:
Weibchen: 1
Männchen: 0
Individuen unbestimmten Geschlechts: 0
Literaturdaten & Sichtbeobachtungen o. Geschlechtsangabe: 0