Verbreitungsatlas

Aporus
unicolor
Anoplius viaticus (LINNAEUS, 1758)
Familie: Wegwespen (Pompilidae)

Nistweise [Legende] : Endogäisch - B
Beutetiere: >3 Araneae-Familien

Gefährdung [Legende] :
RL D 2010:
RL NRW 2010:
RL WB/WT 2010:
RL WBL 2010:
*
3
V
V

Individuen & Datensätze der Datenbank OWL:
Weibchen: 158
Männchen: 80
Individuen unbestimmten Geschlechts: 0
Literaturdaten & Sichtbeobachtungen o. Geschlechtsangabe: 9