Verbreitungsatlas

Chrysis
analis
Chrysellampus sculpticollis (ABEILLE DE PERRIN, 1878)
Familie: Goldwespen (Chrysididae)

Nistweise [Legende] : Hypergäisch - Pa
Wirt/Wirte: Psenulus fuscipennis, Pemphredon rugifer

Gefährdung [Legende] :
RL D 2010:
RL NRW 2010:
RL WB/WT 2010:
RL WBL 2010:
-
-
-
-

Individuen & Datensätze der Datenbank OWL:
Weibchen: 1
Männchen: 0
Individuen unbestimmten Geschlechts: 0
Literaturdaten & Sichtbeobachtungen o. Geschlechtsangabe: 0