Verbreitungsatlas

Chrysis
longula
Chrysis inaequalis DAHLBOM, 1845
Familie: Goldwespen (Chrysididae)

Nistweise [Legende] : Hypergäisch - Pa
Wirt/Wirte: Osmia ssp.

Gefährdung [Legende] :
RL D 2010:
RL NRW 2010:
RL WB/WT 2010:
RL WBL 2010:
3
1
1
-

Individuen & Datensätze der Datenbank OWL:
Weibchen: 5
Männchen: 9
Individuen unbestimmten Geschlechts: 0
Literaturdaten & Sichtbeobachtungen o. Geschlechtsangabe: 0