Verbreitungsatlas

Crabro
peltarius
Crabro cribrarius (LINNAEUS, 1758)
Familie: Echte Grabwespen (Crabronidae)

Nistweise [Legende] : Endogäisch - B / Hypergäisch - H
Beutetiere: Diptera

Gefährdung [Legende] :
RL D 2010:
RL NRW 2010:
RL WB/WT 2010:
RL WBL 2010:
*
*
*
*

Individuen & Datensätze der Datenbank OWL:
Weibchen: 68
Männchen: 76
Individuen unbestimmten Geschlechts: 0
Literaturdaten & Sichtbeobachtungen o. Geschlechtsangabe: 3