Verbreitungsatlas

Crossocerus
cetratus
Crossocerus binotatus LEPELETIER & BRULLÉ, 1835)
Familie: Echte Grabwespen (Crabronidae)

Nistweise [Legende] : Endogäisch - B / Hypergäisch - H,C
Beutetiere: Diptera

Gefährdung [Legende] :
RL D 2010:
RL NRW 2010:
RL WB/WT 2010:
RL WBL 2010:
*
V
3
V

Individuen & Datensätze der Datenbank OWL:
Weibchen: 15
Männchen: 5
Individuen unbestimmten Geschlechts: 0
Literaturdaten & Sichtbeobachtungen o. Geschlechtsangabe: 0