Verbreitungsatlas

Eumenes
pedunculatus
Eumenes papillarius (CHRIST, 1791)
Familie: Faltenwespen (Vespidae)

Nistweise [Legende] : Hypergäisch - M
Beutetiere: Geometridae-Raupen

Gefährdung [Legende] :
RL D 2010:
RL NRW 2010:
RL WB/WT 2010:
RL WBL 2010:
*
*
*
*

Individuen & Datensätze der Datenbank OWL:
Weibchen: 82
Männchen: 130
Individuen unbestimmten Geschlechts: 0
Literaturdaten & Sichtbeobachtungen o. Geschlechtsangabe: 1