Verbreitungsatlas

Lestica
clypeata
Lestica alata (PANZER, 1797)
Familie: Echte Grabwespen (Crabronidae)

Nistweise [Legende] : Endogäisch - B
Beutetiere: Totricidae, Crambidae u.a.

Gefährdung [Legende] :
RL D 2010:
RL NRW 2010:
RL WB/WT 2010:
RL WBL 2010:
V
2
3
1

Individuen & Datensätze der Datenbank OWL:
Weibchen: 46
Männchen: 67
Individuen unbestimmten Geschlechts: 0
Literaturdaten & Sichtbeobachtungen o. Geschlechtsangabe: 9