Verbreitungsatlas

Melecta
luctuosa
Melecta albifrons FOERSTER, 1771
Deutscher Artname: Gewöhnliche Trauerbiene
Familie: Echte Bienen (Apidae)

Nistweise [Legende] : Endogäisch - Pa / Hypergäisch - Pa
Wirt/Wirte: Anthophora plumipes u.a.

Gefährdung [Legende] :
RL D 2008:
RL NRW 2010:
RL WB/WT 2010:
RL WBL 2010:
*
*
*
*

Individuen & Datensätze der Datenbank OWL:
Weibchen: 33
Männchen: 6
Individuen unbestimmten Geschlechts: 0
Literaturdaten & Sichtbeobachtungen o. Geschlechtsangabe: 4