Verbreitungsatlas

Smicromyrme
rufipes
Mutilla europaea LINNAEUS, 1758
Familie: Spinnenameisen (Mutillidae)

Nistweise [Legende] : Endogäisch - Pa

Gefährdung [Legende] :
RL D 2010:
RL NRW 2010:
RL WB/WT 2010:
RL WBL 2010:
*
0
-
-

Individuen & Datensätze der Datenbank OWL:
Weibchen: 1
Männchen: 0
Individuen unbestimmten Geschlechts: 0
Literaturdaten & Sichtbeobachtungen o. Geschlechtsangabe: 0