Verbreitungsatlas

Pemphredon
enslini
Pemphredon baltica MERISOU, 1972
Familie: Echte Grabwespen (Crabronidae)

Nistweise [Legende] : Hypergäisch - H
Beutetiere: Aphidina

Gefährdung [Legende] :
RL D 2010:
RL NRW 2010:
RL WB/WT 2010:
RL WBL 2010:
G
syn.
syn.
syn.

Individuen & Datensätze der Datenbank OWL:
Weibchen: 3
Männchen: 0
Individuen unbestimmten Geschlechts: 0
Literaturdaten & Sichtbeobachtungen o. Geschlechtsangabe: 0