Verbreitungsatlas

Pemphredon
lugens
Pemphredon lethifer (SHUCKARD, 1837)
Familie: Echte Grabwespen (Crabronidae)
Häufig synonmisiert mit: Pemphredon fabricii (MÜLLER, 1911)

Nistweise [Legende] : Hypergäisch - H,P,Ga
Beutetiere: Aphidina

Gefährdung [Legende] :
RL D 2010:
RL NRW 2010:
RL WB/WT 2010:
RL WBL 2010:
*
*
*
*

Individuen & Datensätze der Datenbank OWL:
Weibchen: 28
Männchen: 37
Individuen unbestimmten Geschlechts: 0
Literaturdaten & Sichtbeobachtungen o. Geschlechtsangabe: 1