Verbreitungsatlas

Pseudomalus
violaceus
Pseudomalus auratus (LINNAEUS, 1758)
Familie: Goldwespen (Chrysididae)

Nistweise [Legende] : Hypergäisch - Pa
Wirt/Wirte: Passaloecus und Pemphredon spp.

Gefährdung [Legende] :
RL D 2010:
RL NRW 2010:
RL WB/WT 2010:
RL WBL 2010:
*
*
*
*

Individuen & Datensätze der Datenbank OWL:
Weibchen: 33
Männchen: 0
Individuen unbestimmten Geschlechts: 2
Literaturdaten & Sichtbeobachtungen o. Geschlechtsangabe: 1