Verbreitungsatlas

Spilomena
beata
Rhopalum gracile WESMAEL, 1852
Familie: Echte Grabwespen (Crabronidae)

Nistweise [Legende] : Hypergäisch - P
Beutetiere: Diptera u.a.

Gefährdung [Legende] :
RL D 2010:
RL NRW 2010:
RL WB/WT 2010:
RL WBL 2010:
3
2
-
R

Individuen & Datensätze der Datenbank OWL:
Weibchen: 0
Männchen: 1
Individuen unbestimmten Geschlechts: 0
Literaturdaten & Sichtbeobachtungen o. Geschlechtsangabe: 0