Verbreitungsatlas

Vespula
austriaca
Vespa crabro LINNAEUS, 1758
Deutscher Artname: Hornisse
Familie: Faltenwespen (Vespidae)

Nistweise [Legende] : Hypergäisch - H,G,V

Gefährdung [Legende] :
RL D 2010:
RL NRW 2010:
RL WB/WT 2010:
RL WBL 2010:
*
*
*
*

Individuen & Datensätze der Datenbank OWL:
Weibchen: 138
Männchen: 10
Individuen unbestimmten Geschlechts: 116
Literaturdaten & Sichtbeobachtungen o. Geschlechtsangabe: 131