Arten-Infos

Vespula
austriaca
Vespa crabro LINNAEUS, 1758
Familie: Faltenwespen (Vespidae)

Nistweise [Legende] : Hypergäisch - H,G,V

Gefährdung [Legende] :
RL D 2010:
RL NRW 2010:
RL WB/WT 2010:
RL WBL 2010:
*
*
*
*

Individuen & Datensätze der Datenbank OWL:
Weibchen: 134
Männchen: 10
Individuen unbestimmten Geschlechts: 115
Literaturdaten & Sichtbeobachtungen o. Geschlechtsangabe: 130