Verbreitungsatlas

Ammophila
sabulosa
Ammophila pubescens CURTIS, 1836
Familie: Langstiel-Grabwespen (Sphecidae)

Nistweise [Legende] : Endogäisch - B
Beutetiere: Geometridae-Raupen

Gefährdung [Legende] :
RL D 2010:
RL NRW 2010:
RL WB/WT 2010:
RL WBL 2010:
3
2
2
-

Individuen & Datensätze der Datenbank OWL:
Weibchen: 17
Männchen: 5
Individuen unbestimmten Geschlechts: 0
Literaturdaten & Sichtbeobachtungen o. Geschlechtsangabe: 0