Verbreitungsatlas

Podalonia
affinis
Ammophila sabulosa (LINNAEUS, 1758)
Familie: Langstiel-Grabwespen (Sphecidae)

Nistweise [Legende] : Endogäisch - B
Beutetiere: Noctuidae-Raupen

Gefährdung [Legende] :
RL D 2010:
RL NRW 2010:
RL WB/WT 2010:
RL WBL 2010:
*
*
*
*

Individuen & Datensätze der Datenbank OWL:
Weibchen: 106
Männchen: 151
Individuen unbestimmten Geschlechts: 0
Literaturdaten & Sichtbeobachtungen o. Geschlechtsangabe: 15