Verbreitungsatlas

Bombus
sylvestris
Bombus sylvarum (LINNAEUS, 1761)
Deutscher Artname: Bunte Hummel
Familie: Echte Bienen (Apidae)

Nistweise [Legende] : Endogäisch - B / Hypergäisch - K,V

Gefährdung [Legende] :
RL D 2008:
RL NRW 2010:
RL WB/WT 2010:
RL WBL 2010:
V
2
0
2

Individuen & Datensätze der Datenbank OWL:
Weibchen: 31
Männchen: 9
Individuen unbestimmten Geschlechts: 0
Literaturdaten & Sichtbeobachtungen o. Geschlechtsangabe: 11