Verbreitungsatlas

Chrysis
gracillima
Chrysis fulgida LINNAEUS, 1761
Familie: Goldwespen (Chrysididae)

Nistweise [Legende] : Hypergäisch - Pa
Wirt/Wirte: Symmorphus crassicornis, Allodynerus rossii

Gefährdung [Legende] :
RL D 2010:
RL NRW 2010:
RL WB/WT 2010:
RL WBL 2010:
3
3
*
2

Individuen & Datensätze der Datenbank OWL:
Weibchen: 10
Männchen: 1
Individuen unbestimmten Geschlechts: 0
Literaturdaten & Sichtbeobachtungen o. Geschlechtsangabe: 10