Verbreitungsatlas

Chrysis
ignita
Chrysis gracillima (FÖRSTER, 1853)
Familie: Goldwespen (Chrysididae)

Nistweise [Legende] : Hypergäisch - Pa
Wirt/Wirte: Microdynerus ssp., ?Trypoxylon clavicerum

Gefährdung [Legende] :
RL D 2010:
RL NRW 2010:
RL WB/WT 2010:
RL WBL 2010:
V
2
G
2

Individuen & Datensätze der Datenbank OWL:
Weibchen: 6
Männchen: 2
Individuen unbestimmten Geschlechts: 0
Literaturdaten & Sichtbeobachtungen o. Geschlechtsangabe: 0