Arten-Infos

Chrysis
illigeri
Chrysis ignita (LINNAEUS, 1758)
Familie: Goldwespen (Chrysididae)

Nistweise [Legende] : Hypergäisch - Pa
Wirt/Wirte: Ancistrocerus parietum

Gefährdung [Legende] :
RL D 2010:
RL NRW 2010:
RL WB/WT 2010:
RL WBL 2010:
*
D
*
-

Individuen & Datensätze der Datenbank OWL:
Weibchen: 47
Männchen: 3
Individuen unbestimmten Geschlechts: 0
Literaturdaten & Sichtbeobachtungen o. Geschlechtsangabe: 5