Verbreitungsatlas

Chrysis
pseudobrevitarsis
Chrysis mediata LINSENMAIER, 1951
Familie: Goldwespen (Chrysididae)

Nistweise [Legende] : Endogäisch - Pa / Hypergäisch - Pa
Wirt/Wirte: Odynerus spinipes, O. reniformis

Gefährdung [Legende] :
RL D 2010:
RL NRW 2010:
RL WB/WT 2010:
RL WBL 2010:
*
1
-
1

Individuen & Datensätze der Datenbank OWL:
Weibchen: 8
Männchen: 0
Individuen unbestimmten Geschlechts: 0
Literaturdaten & Sichtbeobachtungen o. Geschlechtsangabe: 0