Verbreitungsatlas

Chrysis
ruddii
Chrysis pseudobrevitarsis LINSENMAIER, 1951
Familie: Goldwespen (Chrysididae)

Nistweise [Legende] : Hypergäisch - Pa
Wirt/Wirte: Euodyneus quadrifasciatus

Gefährdung [Legende] :
RL D 2010:
RL NRW 2010:
RL WB/WT 2010:
RL WBL 2010:
*
0
-
-

Individuen & Datensätze der Datenbank OWL:
Weibchen: 0
Männchen: 1
Individuen unbestimmten Geschlechts: 0
Literaturdaten & Sichtbeobachtungen o. Geschlechtsangabe: 0