Verbreitungsatlas

Chrysura
radians
Chrysis viridula LINNAEUS, 1761
Familie: Goldwespen (Chrysididae)

Nistweise [Legende] : Endogäisch - Pa / Hypergäisch - Pa
Wirt/Wirte: Odynerus spp.

Gefährdung [Legende] :
RL D 2010:
RL NRW 2010:
RL WB/WT 2010:
RL WBL 2010:
*
3
3
V

Individuen & Datensätze der Datenbank OWL:
Weibchen: 12
Männchen: 7
Individuen unbestimmten Geschlechts: 1
Literaturdaten & Sichtbeobachtungen o. Geschlechtsangabe: 14