Verbreitungsatlas

Chrysura
trimaculata
Chrysura radians (HARRIS, 1776)
Familie: Goldwespen (Chrysididae)

Nistweise [Legende] : Hypergäisch - Pa
Wirt/Wirte: Osmia spec.

Gefährdung [Legende] :
RL D 2010:
RL NRW 2010:
RL WB/WT 2010:
RL WBL 2010:
3
R
R
R

Individuen & Datensätze der Datenbank OWL:
Weibchen: 7
Männchen: 1
Individuen unbestimmten Geschlechts: 0
Literaturdaten & Sichtbeobachtungen o. Geschlechtsangabe: 1