Verbreitungsatlas

Cleptes
pallipes
Cleptes nitidulus (FABRICIUS, 1793)
Familie: Goldwespen (Chrysididae)

Nistweise [Legende] : Endogäisch - Pa
Wirt/Wirte: Tenthridinidae-Larven

Gefährdung [Legende] :
RL D 2010:
RL NRW 2010:
RL WB/WT 2010:
RL WBL 2010:
*
D
neu
R

Individuen & Datensätze der Datenbank OWL:
Weibchen: 2
Männchen: 0
Individuen unbestimmten Geschlechts: 0
Literaturdaten & Sichtbeobachtungen o. Geschlechtsangabe: 0