Verbreitungsatlas

Cleptes
nitidulus
Chrysura trimaculata (FÖRSTER, 1853)
Familie: Goldwespen (Chrysididae)

Nistweise [Legende] : Hypergäisch - Pa
Wirt/Wirte: Osmia aurulenta, O. bicolor

Gefährdung [Legende] :
RL D 2010:
RL NRW 2010:
RL WB/WT 2010:
RL WBL 2010:
*
3
-
3

Individuen & Datensätze der Datenbank OWL:
Weibchen: 2
Männchen: 3
Individuen unbestimmten Geschlechts: 0
Literaturdaten & Sichtbeobachtungen o. Geschlechtsangabe: 4