Verbreitungsatlas

Crossocerus
assimilis
Crossocerus annulipes (LEPELETIER & BRULLÉ, 1835
Familie: Echte Grabwespen (Crabronidae)

Nistweise [Legende] : Hypergäisch - H
Beutetiere: Cicadina u.a.

Gefährdung [Legende] :
RL D 2010:
RL NRW 2010:
RL WB/WT 2010:
RL WBL 2010:
*
*
*
*

Individuen & Datensätze der Datenbank OWL:
Weibchen: 33
Männchen: 3
Individuen unbestimmten Geschlechts: 0
Literaturdaten & Sichtbeobachtungen o. Geschlechtsangabe: 0