Verbreitungsatlas

Crossocerus
barbipes
Crossocerus assimilis (F. SMITH, 1856)
Familie: Echte Grabwespen (Crabronidae)

Nistweise [Legende] : Hypergäisch - H
Beutetiere: Diptera

Gefährdung [Legende] :
RL D 2010:
RL NRW 2010:
RL WB/WT 2010:
RL WBL 2010:
*
G
-
-

Individuen & Datensätze der Datenbank OWL:
Weibchen: 0
Männchen: 0
Individuen unbestimmten Geschlechts: 0
Literaturdaten & Sichtbeobachtungen o. Geschlechtsangabe: 1