Verbreitungsatlas

Podalonia
affinis
Isodontia mexicana (SAUSSURE, 1867)
Familie: Langstiel-Grabwespen (Sphecidae)

Nistweise [Legende] : Hypergäisch - C,G,H
Beutetiere: Tettigonidae, Gryllidae

Gefährdung [Legende] :
RL D 2010:
RL NRW 2010:
RL WB/WT 2010:
RL WBL 2010:
*
neu
-
neu

Individuen & Datensätze der Datenbank OWL:
Weibchen: 1
Männchen: 1
Individuen unbestimmten Geschlechts: 0
Literaturdaten & Sichtbeobachtungen o. Geschlechtsangabe: 0