Verbreitungsatlas

Pemphredon
fabricii
Pemphredon enslini WAGNER, 1932
Familie: Echte Grabwespen (Crabronidae)
Häufig synonmisiert mit: Pemphredon austiaca (KOHL, 1888)

Nistweise [Legende] : Hypergäisch - H,Ga
Beutetiere: Aphidina

Gefährdung [Legende] :
RL D 2010:
RL NRW 2010:
RL WB/WT 2010:
RL WBL 2010:
*
D
D
D

Individuen & Datensätze der Datenbank OWL:
Weibchen: 14
Männchen: 2
Individuen unbestimmten Geschlechts: 0
Literaturdaten & Sichtbeobachtungen o. Geschlechtsangabe: 0