Verbreitungsatlas

Pemphredon
inornata
Pemphredon fabricii (MÜLLER, 1911)
Familie: Echte Grabwespen (Crabronidae)
Häufig synonmisiert mit: Pemphredon lethifer (SHUCKARD, 1837)

Nistweise [Legende] : Hypergäisch - P
Beutetiere: Aphidina

Gefährdung [Legende] :
RL D 2010:
RL NRW 2010:
RL WB/WT 2010:
RL WBL 2010:
V
D
D
D

Individuen & Datensätze der Datenbank OWL:
Weibchen: 3
Männchen: 2
Individuen unbestimmten Geschlechts: 0
Literaturdaten & Sichtbeobachtungen o. Geschlechtsangabe: 1