Verbreitungsatlas

Agenioideus
cinctellus
Polistes dominula (CHRIST, 1791)
Familie: Faltenwespen (Vespidae)

Nistweise [Legende] : Hypergäisch - G

Gefährdung [Legende] :
RL D 2010:
RL NRW 2010:
RL WB/WT 2010:
RL WBL 2010:
*
*
*
*

Individuen & Datensätze der Datenbank OWL:
Weibchen: 97
Männchen: 16
Individuen unbestimmten Geschlechts: 148
Literaturdaten & Sichtbeobachtungen o. Geschlechtsangabe: 34