Verbreitungsatlas

Polistes
nimpha
Polistes dominula (CHRIST, 1791)
Deutscher Artname: Gallische Feldwespe
Familie: Faltenwespen (Vespidae)

Nistweise [Legende] : Hypergäisch - G

Gefährdung [Legende] :
RL D 2010:
RL NRW 2010:
RL WB/WT 2010:
RL WBL 2010:
*
*
*
*

Individuen & Datensätze der Datenbank OWL:
Weibchen: 125
Männchen: 18
Individuen unbestimmten Geschlechts: 103
Literaturdaten & Sichtbeobachtungen o. Geschlechtsangabe: 46