Arten-Infos

Polistes
dominula
Vespula vulgaris LINNAEUS, 1758
Familie: Faltenwespen (Vespidae)

Nistweise [Legende] : Endogäisch - B / Hypergäisch - G

Gefährdung [Legende] :
RL D 2010:
RL NRW 2010:
RL WB/WT 2010:
RL WBL 2010:
*
*
*
*

Individuen & Datensätze der Datenbank OWL:
Weibchen: 216
Männchen: 17
Individuen unbestimmten Geschlechts: 112
Literaturdaten & Sichtbeobachtungen o. Geschlechtsangabe: 82