Verbreitungsatlas

Pseudospinolia
neglecta
Pseudomalus violaceus (SCOPOLI, 1763)
Familie: Goldwespen (Chrysididae)

Nistweise [Legende] : Hypergäisch - Pa
Wirt/Wirte: Pemphredon lugubris, Passaloecus spp.

Gefährdung [Legende] :
RL D 2010:
RL NRW 2010:
RL WB/WT 2010:
RL WBL 2010:
*
*
R
*

Individuen & Datensätze der Datenbank OWL:
Weibchen: 4
Männchen: 1
Individuen unbestimmten Geschlechts: 0
Literaturdaten & Sichtbeobachtungen o. Geschlechtsangabe: 0