Verbreitungsatlas

Trichrysis
cyanea
Pseudospinolia neglecta (SHUCKARD, 1836)
Familie: Goldwespen (Chrysididae)

Nistweise [Legende] : Endogäisch - Pa / Hypergäisch - Pa
Wirt/Wirte: Odynerus ssp.

Gefährdung [Legende] :
RL D 2010:
RL NRW 2010:
RL WB/WT 2010:
RL WBL 2010:
*
1
-
2

Individuen & Datensätze der Datenbank OWL:
Weibchen: 3
Männchen: 0
Individuen unbestimmten Geschlechts: 0
Literaturdaten & Sichtbeobachtungen o. Geschlechtsangabe: 0