Verbreitungsatlas

Chrysis
schencki
Chrysis ruddii SHUCKARD, 1836
Familie: Goldwespen (Chrysididae)

Nistweise [Legende] : Hypergäisch - Pa
Wirt/Wirte: Ancistrocerus oviventris

Gefährdung [Legende] :
RL D 2010:
RL NRW 2010:
RL WB/WT 2010:
RL WBL 2010:
*
3
-
*

Individuen & Datensätze der Datenbank OWL:
Weibchen: 3
Männchen: 1
Individuen unbestimmten Geschlechts: 0
Literaturdaten & Sichtbeobachtungen o. Geschlechtsangabe: 0